Kallelse till årsmöte Väsby IK Hockey

 • Datum: 27 maj 2019 kl 18:00
 • Plats: Kansliet bakom ishallen. Husarvägen 33 19470 Upplands Väsby

Välkommen till årsmöte med Väsby IK Hockey. Årsmötet är öppet för medlemmar i Väsby IK Hockey som betalt medlemsavgift. Samtliga medlemmar som betalt medlemsavgiften och som under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast sju dagar före årsmötet.

Motioner skickas till ordforande@vasbyhockey.se eller kansli@vasbyhockey.se

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Varmt välkomna önskar Väsby Hockeys Styrelse!

 • DAGORDNING
 • § 1 Fråga om mötet har utlysts på rätt tid
 • § 2 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 • § 3 Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll
 • § 4 Val av två personer jämte ordföranden att justera årsmötets protokoll
 • § 5 Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 • § 6 Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 • § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • § 8 Fastställande av medlemsavgift
 • § 9 Fastställande av budget för kommande säsong
 • § 10 Val ledamöter
 • § 11 Val av suppleanter
 • § 12 Val av revisorer
 • § 13 Val av valberedning
 • § 14 Behandling av förslag
 • § 15 Övriga frågor
 • § 16 Avslutning av mötet