Nu är det snart dags för Väsby Hockeys årliga årsmöte!

När: Torsdagen den 31 maj

Tid: Klockan 19:00

Plats: Fotbollscafet bakom ishallen

Handlingar för årsmötet finns att hämta på kansliet. Ring och kontrollera att personal finns på plats på +46 (8) 590 342 14.

 

Motioner skickas till ordforande@vasbyhockey.se 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

Varmt välkomna önskar Väsby Hockeys Styrelse!

Agenda

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt tid
 2. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll
 4. Val av två personer jämte ordföranden att justera årsmötets protokoll
 5. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Fastställande av budget för kommande säsong
 10. Val ledamöter
  • Val av suppleanter
  • Val av revisorer
  • Val av valberedning
 11. Behandling av förslag
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning av mötet